Альтернативный образ жизни


Киев, Киевская область
Альтернативный образ жизни

Україна 2020

(украинская и русская версии)
Все вже відбувається — молодь повертається!

Україна, ненька рідна!
Ти душею молоді зігріта
Випестована в лузі вольнім
Краєм щедрим обдарована від Бога!
Віки тобі ще жити в славі,
Бо діти твої до тебе повертаються.

Здавалося, що морок 2014го року вибив з ріноваги багатьох людей, що вірили у владу та її обіцянки на краще майбутнє, а натомість, отримали жорсткі випробування. Та не склали голови свої світлі люди на поталу долі, бо Україна — то вольна країна. Люди Духом своїм славні. Вони знайшли в собі мужність та відвагу глянути у вічі буденності.

Свідома молодь взяла все у свої руки — сильні, відважні та рішучі, вони змінили военну ситуацію, обравши альтернатиний образ життя. Те, що було не очевидним, вони зробили дійстністю за п’ять років.

У 2020 році були вже сформовані нові альтернативні поселення людей, що взяли відповідальність за власне майбутнє та країни вцілому у свої руки. У таких поселеннях створені артелі майстрів та творців. Проводяться щорічні ярмарки з екологічними та самобутніми виробами. Щасливі свята у середовищі однодумців та щирих українских людей. Посмішки дітей, що народилися у новому суспільстві.

Діти ці народжені у лоні природи, спокійні та творчі, як їх батьки. Бо в них є опора в житті —знання, що тільки від мене залежить майбутнє моеї Вітчизни. Вони народжені патріотами свого краю. Бо праця на землі — то їх доля. Життя в гармонії з природою та оточенням.

Коли ми тільки переїзджали з міста на занедбаний хутір, у далекому 2009 році — наша сімья могла тільки мріяти про таке сміливе майбутнє. Та наші щоденні кроки у його напрямку, створили неможливе. Багато кому сподобався напрям, який обрала і наша сімья. Вони піддтримали нас, своїм вибором — залишити місто і створювати своїми силами простір рідної України на теренах степів, лісів, полів, покинутіх сіл. Все починалося з нуля і було спершу важко. Багато хто розумів наш вибір і підтримав його. Це зробило можливим організовувати толоки екологічного будівництва. Люди далекі від розуміння природного способу життя поринали у зовсім інший світ справжнього контакту з дійсністю — пліч опліч з такими як ти, місиш босими ногами глину, будуеш своїми руками дім для сімьї, весело, життерадісно, саджаеш сади майбутнім поколінням. Молоді люди зрозуміли, що сенс життя можна віднайти в собі самому, коли живеш на природі, контактуеш з нею. Вирощуеш собі продукти, піклуешся про оточення, своїх близьких.


А головне, що все це вже відбувається прямо зараз, поки ти читаеш ці рядки. Цей шлях до покращення становища в Україні вже проторений ентузіастами, відчайдухами і молодими активістами. Твій вибір залишається за тобою — замічати, або обходити стороною. Бути активістом у своєму власному житті, чи надіятися на чиїсь уповання.

Молодь знає напрямок до виходу із труднощів і сили та натхнення їй дані, щоби реалізувати заплановане. І до 2020 року Україна предстає у новому образі — країна альтернативних поселень счастливих людей, що творять своє майбутнє власноруч. Край щедрий, край благодатний — це вже відбувається!

Автор власного майбутнього — Наташа Трофимова (Лівада)

Будущее Украины 2020

Всё уже случается — молодёжь возвращается!

Украина, родина моя, сердцами молодыми ты согрета,
Вольными луга простираешься бескрайно,
Божьей милостью благословленная навеки!
Столетиями жить ты будешь незабвенно,
Ведь дети твои к тебе спешат вернуться вопреки!

Казалось, что мрак 2014-го года выбил из равновесия многих людей, которые верили обещаниям власти о светлом будущем, а по существу, получили жестокие испытания. Но не сложили люди головы свои светлые на растерзание судьбе потому, что Украина это страна вольных духом людей! Они нашли в себе мужество и отвагу глянуть в глаза обыденности.

Сознательная молодёжь взяла всё в свои руки — сильные, смелые и решительные, они изменили военную ситуацию избрав путь “альтернативного образа жизни”. То, что было не очевидным, они сделали действительностью за пять лет.

В 2020 году были уже сформированы новые альтернативные поселения людей, которые взяли ответственность за собственное будущее и страны в свои руки. В таких поселениях были созданы артели мастеров и творцов. Проводятся ежегодные ярмарки с экологическими и самобытными поделками. Счастливые праздники в среде единомышленников и открытых душой и сердцем украинских людей. Улыбки детей, которые родились в новом сообществе.

Дети эти были рождены в лоне природы, спокойными и творчески одарёнными, как их родители. Потому, как у них есть опора в жизни — знание, что только от меня зависит будущее моей Родины. Они рождены патриотами своего Края. Поскольку труд на земле — это их удел, а также жизнь в гармонии с природой и окружением.

Когда мы только переехали из города в заброшенный хутор в далёком 2009 году, наша семья могла только мечтать о таком смелом будущем. И наши ежедневные шаги в его сторону создали невозможное. Многим понравилось направление, которым следовала наша семья. Они поддержали нас своим выбором — оставить города и создавать своими силами пространство родной Украины на полях, в степях, лесах и покинутых деревнях. Всё начиналось с нуля и было сперва очень тяжело. Многие понимали наш выбор и поддерживали всячески его. Это сделало возможным организацию “толок” экологического строительства. Люди далёкие от понимания природного способа жизни погружались в совсем иной мир настоящего контакта с действительностью — плечом к плечу с такими как ты месишь босыми ногами глину, строишь своими руками дом для семьи, весело, радостно, закладываешь сады для будущих поколений. Молодые люди осознали, что смысл жизни можно найти в себе самом, когда живёшь на природе и взаимодействуешь с ней. Выращиваешь себе продукты, заботишься об окружении, своих близких.

А главное, что всё уже происходит прямо сейчас, пока ты читаешь эти строки. Этот путь по улучшению ситуации в Украине уже проложен энтузиастами и молодыми активистами. Твой выбор остаётся за тобой — замечать или обходить стороной. Быть активистом в своей жизни или надеяться на чьи-то ожидания.

Молодёжь знает направление к выходу из сложившихся трудностей, а также силы и вдохновение ей даны, чтобы воплотить задуманное. И к 2020 году Украина предстаёт в новом образе — страна альтернативных поселений счастливых людей, которые созидают своё будущее собственноручно. Сторонушка благодатная, сторонушка щедрая — всё уже случается!

Автор собственного будущего — Наташа Трофимова (Ливада)

 #образ_будущего #Украина #поселения
Поделиться: